Suud Firavunlarının Sihirbazları ( 2)
Haci Ahmet Ünlü

Suud Firavunlarının Sihirbazları ( 2)

Ben derim ki; peki gerçekten işimize gelen yerler mi var ve biz insanları gereksiz tekfir mi ediyoruz ? Yoksa sen gereksiz tekfir düşmanlığı ve tekfirden sakındırma mücadelesi içerisinde misin ? Senin bu cılız şüphene bir sonraki bölümde cevap vereceğiz inşallah.   Yine diyor ki ; “ İbn Teymiyye hiç kimseyi muayyen tekfir etmiş midir? “  Ben derim ki; gerçekten sen sakın “Ben İbn Teymiyye’nin kitaplarını okuyorum, ondan faydalanıyorum ve onu biliyorum” deme. İbn Teymiyye , meşhurlardan telif ehli olanları tekfir etmiştir. Bunun en bariz örneği şudur ki; İbn Teymiyye Şafiilerin büyüklerinden Fahreddin Er Razi’yi tekfir etmiştir. 

Sana tavsiyem Durerus Seniyye’nin Mürtedin hükmü babını okumandır. Umulur ki Allah senin kalbini İslam’a açar da İslam ile şereflendirir. İşte sana seleften muayyen tekfir örnekleri;  İmam Ahmed bin Hanbel, bir adamın ‘Kur’an’ın lafızları mahlûktur. Kim Kur’an’ın lafızları mahlûk değildir derse kâfirdir’ sözünü duyunca dedi ki; ‘Bilakis o kendisi kâfirdir. Allah onu kahretsin.3  İmam Ahmed’in yanına iki adam gelir.

 İmam Ahmed onlardan birisine ‘Allah’ın ilmi hakkında ne dersin’ diye sorar? Adam ‘Allah’ın ilmi mahlûktur’ deyince imam Ahmed adama ‘Sen kâfir oldun’ demiştir.4  İmam Şafi “Kur’an mahlûktur” diyen bir kimseye; “Sen yüce olan Allah’a kâfir oldun” demiştir.5  İmam Zehebi, Kitabul Arş isimli eserinde şöyle nakleder; “Cehmin karısının yanında bir adam ‘Allah arşın üzerindedir’ dedi. Buna karşılık kadın ‘Mahdut bir şey mahdut bir şeyin üzerinde’ deyince İmam Asmai ‘O bu sözü ile kâfir olmuştur’ demiştir.”6  Şeyh Ebu Bekir Ahmed ibn İshak ibn Eyyub bir adamla karşılaşır; Adam’a bize şu rivayet etti ki diye hadis okumaya başlayınca adam “Bırak bize şu rivayet etti, bize bu rivayet etti demeyi! 

Nereye kadar bunu diyeceksin” deyince imam o adam’a; “Kalk ey Kâfir bundan sonra ebediyen senin benim evime girmen helal değildir” demiştir.7  Mücahid’e, Haccac hakkında sorulduğunda ‘Bana o yaşlı kâfirden mi soruyorsunuz?’ demiştir. İbn Asakir, Şabi’nin ‘Haccac tağuta ve cibte iman eden yüce Allah’a kâfir olan biridir’ dediğini nakletmiştir.8  Hafız İbn Hacer şöyle der; ‘Şeyhimiz Hafız Siracuddin Bulkuni’ye, İbn Arabî hakkında sordum o da duraksamaksızın hemen ‘O kâfirdir’ diye cevap verdi.9                                                  3 Hafız Zehebi tercumetu Ahmed min Tarihil İslam 24 4 Hafız Zehebi tercumetu Ahmed min Tarihil İslam 38 5 Usulul itikad 2/252 6 Hafız Zehebi Muhtasarul Uluv 180, Mecmuatul Fetava 5/53 7 Ebu İsmail Abdullah ibn muhammed El-Herevi 2/71 8 Zehebi Tarihul İslam 2/242, İbn Kesir El Bidaye ven Nihaye 9/157 9 Hafız Burhaneddin el-Bukai, Tenbihul gabi ila Tekfiri ibn Arabi

Buhari’den  şöyle  söylediği  naklolunur;  “On  sekiz  yaşında  iken  hocam  olan  Humeydi’nin yanına  vardım.  O  esnada  birisiyle  bir  hadis  hakkında  tartışıyordu.  Humeydi,  beni  görünce tartıştığı  zata  ‘aramızı  bulacak  olan  geldi’  dedi  ve  durumu  bana  anlattılar.  Sonuçta  ben, Humeydi’nin  lehine  hüküm  verdim.  Eğer  muhalifi,  muhalefetinde  ısrar  edip  o  hal  üzere ölseydi,  kâfir  olarak  ölecekti.” 10 İbn  Teymiyye  şöyle  der;  “Hiçbir  ilim  ve  iman  ehli  kararsızlığını  övmemiştir.  Ancak  ‘ElFusus’  adlı  kitabın  yazarı  İbn  Arabî  ve  benzeri  şaşkın  mülhidler  hariç.  Onlar,  hem  akıllarından olmuşlar  hem  de  dinlerinden  olmuşlardır.  Onlar  ne  müslüman,  ne  yahudi  ve  ne  de hristyandırlar.” Muhammed  bin  Abdulvehhab  yazmış  olduğu  bir  mektubunda,  muhatabına  şöyle demiştir;  “Sana  şunu  hatırlatmalıyız  ki  sen  ve  baban  birlikte  küfrü,  şirki  ve  nifakı  ilan etmektesiniz. 

 

 Kelime-i  şehadetin  anlamını  anlamamaktasınız.  Kıyamet  gününde  hesabını vereceğim  bir  şahitlik  ederim  ki,  ne  sen  ne  de  baban  henüz  şehadet  kelimesini  anlamış değilsiniz.  Bunu  sana  açıklamamızın  sebebi,  tevbe  edip  Allah’ın  hidayetiyle  İslam’a  girmeni istememizdir. 11 İmam  Hasan  bin  Ali  el-Berbehari  şöyle  der:  “Kıble  ehlinden  hiç  kimse  Allah’ın  kitabından bir  ayeti  veya  Resul  sallallahu  aleyhi  ve  sellem’in  eserlerinden  bir  şeyi  reddetmedikçe  veya Allah’tan  başkasına  namaz  kılmadıkça,  Allah’tan  başkası  için  kurban  kesmedikçe  İslam’dan çıkmaz. Eğer  bunlardan  bir  şeyi yaparsa,  senin  onu  tekfir  etmen vaciptir! 12 “Muhtasaru’s  Siyre”  de  der  ki:  Tabiinden  olup  Abdullah  bin  Ömer  radiyallahu  anh’ın eniştesi  Muhtar  bin  Ebu  Ubeyd  es-Sakafi’den  ve  O’da  babasından  aktarır

 

Hayatının  son dönemlerinde  kendisine  vahiy  geldiğini  iddia  etmiş  buna  karşın  Abdullah  bin  Zubeyr  ona  bir ordu  göndermiştir.  Onun  ordusunu  hezimete  uğratmıştır.  Ordunun  emiri  Mus’ab  bin Zubeyr’in  hanımı  vardır.  Onun  babası  ise  sahabeden  biridir.  Musab  kadına  babasını  tekfir etmesini  söyler.  Kadın  ise  bunu  kabul  etmez.  O  da  bunun  üzerine  kardeşi  Abdullah’a  bir mektup  yazarak  bu  konu  ile  ilgili  fetva  ister.  Kardeşi  de  ona  bunu  bildirdi  ve  der  ki:  “Eğer kadın  sözünden  dönmezse  onu  öldür.”    Kadın  ise  bundan  imtina  eder  ve  bunun  üzerine Musab  kadını  öldürür.  Ve  âlimler,  Peygamberlik  iddia  ettiği  için  Muhtar’ın  küfrüne  (İslam’ın şiarlarına  sahip  olmasına  rağmen)  icma  ettiler.  O  halde  sahabe,  bir  sahabe  kızı  olan  ve tekfirden  sakınan  kadını  öldürüyor  ise  onların  hallerini  (küfürlerini)  ikrar  eden  bedeviyi  tekfir etmeyenin  hali  nice  olur?   Ya  da  onların  İslam  ehli  olduklarını  iddia  edenlerin  hali  ne  olur?” 13 Muhammed ibni  Abdulvehhab  Siyretinde  altı  yerde  şöyle  diyor:  “Bedevilerden  birisi  bize gelip  İslam’dan  bir  şeyler  işittiğinde  ne  güzel  de  söylemiştir:  “Ben  şehadet  ederim  ki  bizler kâfiriz  –yani  o  ve  diğer  bedeviler-  ve  ben  yine  şehadet  ederim  ki;  bize  gönülden,  Müslüman diyenlerde  kâfirdir!” 14 10  Siyeru  alamin  nubela  12/401 11  Ed-durerus  Seniyye   61-62 12  Şerhu’s  Sunne: Sayfa:31 13  Muhtasaru’s  Siyre  Sayfa: 34 14  Mecmuatu’t  Tevhid

İbn Hacer rahimehullah, Haccac ibn Yusuf’un tercümesinde şöyle dedi; “Tavus dedi ki; ‘Ben onu Müslüman olarak isimlendirene şaşıyorum.’ Onu bir cemaat de tekfir ettiler; Said ibn Cübeyr, İbrahim en Nehai, Mücahid, Asım ibnil Nucud, Şabi ve diğerleri…”15  Şeyh Abdurrahman ibn Hasan dedi ki; Şeyhulislam , Fahreddin Razi’yi zikrederek; onun ‘Sırrul Mektum fi İbadetin Nücum’ adlı bir kitap yazdığını ve bununla mürted olduğunu, belki tevbe etmiş olabileceğini zikretti. Şeyh, Fahreddin Razi’yi şirk ile süslendiği zaman muayyen olarak tekfir etti.  Muayyen tekfir yapamayacakları hastalığının kalplerine atıldığı kişilerin ,kendisini ona nispet ettikleri imama iyi bak. 

Nasıl da Ebi Maşer ve Fahreddin Razi gibi meşhur yazarların kâfir olup İslam’dan irtidat ettiklerini beyan etti.”16  Şeyh Süleyman ibn Sehman dedi ki; “Şeyh’in Fahreddin Er Razi’nin yaptığı telif ile apaçık bir riddet ile müşriklerin dinine girdiğini nasıl da zikretti. İşte bu muayyen bir tekfirdir. Şeyh Abdullatif’in Beşir el Merisi, Cehm İbn Safvan, Cad ibn Dirhem, Tusi, ve Telmisani, İbn Sina, Farabi ve Ebi Maşer el Balehi gibilerinin tekfiri hakkındaki sözü geçmişti. İşte bunların hepsi muayyen kişilerdir.”17    Şeyhulislam İbn Teymiyye dedi ki; İbn Hudeyr bana babasından haber verdi ki; o da dönemin Hanefi imamlarındandı;  “Buhara fakihleri dediler ki; İbn Sina zeki bir kâfirdir.” 18  Ravza Sahibi dedi ki; “Her kim İbn Arabî’nin taifesinin küfrü hakkında şüphe ederse o da kâfirdir.”19  Salih ibn Ahmed ibn Hanbel dedi ki; Babam dedi ki; “Her gün iki adam hapiste yanıma geliyorlardı. Birine; Ahmed ibn Ahmed ibn Rebbah diğerine ise Şuayb el Hicam deniyordu. Benimle hep tartışıyorlardı. Öyle ki; ikisi kalktı ve gardiyanı çağırdılar. Benim bağlarımı arttırdılar. Ayağımda dört pranga oldu. Üçüncü günde ise biri yanıma girdi. Benimle tartıştı ona dedim ki; ‘Allah’ın ilmi hakkında ne diyorsun?’ dedi ki ‘Mahlûktur.’ Dedim ki; ‘Kâfir oldun.’ Orada hazır bulunan elçi İshak ibn İbrahim dedi ki; ‘Bu müminlerin emirinin elçisidir.’ Ben de dedim ki ‘Şüphesiz bu kâfirdir.’ ” 20  Zehebi dedi ki; “İbn Sina hakkında; onun şifa adında kitabı ve bunun haricinde ihtimalsiz bir şekilde birçok eseri vardır. İmam Gazali onu ‘El-Menguz Mined Dalal’ adlı kitabında tekfir etti. Aynı şekilde Farabi’de onu tekfir etti.”21  İbn İmad dedi ki; Farabi için, birçok âlim onun küfründe ve zındıklığında ittifak ettiler. Ta ki İmam Gazali ‘El-Menguz Mined Dalal’ adlı kitabında dedi ki; “İkisinin küfründe şüphe yoktur. (Farabi ve ibn Sina) bunlar kendilerini İslam’a nispet ettiler. Farabi ve İbn Sina                                                  15 Tehzibu fi Ricalil Hadis 1/673-674 16 Durerus Seniyye 11/452-453 17 Keşfuş Şubuhat 36 18 Durerus Seniyye 9/423 19 Durerus seniyye 9/423 20 Mukaddimetu Müsnedi Ahmed li Ebi Suheyb 459, Hılyetul evliya 6/329 21 Siyeru Alamun Nubela 17/535

Dün  Taif’te  Suudi  Arabistan  müftüsü  Abdülaziz  bin  Baz  başkanlığında  olağanüstü toplanan  heyetin  açıklaması  şöyleydi: «Heyet  konuyu  tüm  detayları  ile  inceleyerek  üzerinde  düşündükten  sonra  görüş  birliği ile  şu  karara  vardı:  Bu  yapılan  bombalama  eylemi  Müslümanların  icmasıyla  şeriat  bakımından haram  olan  büyük  bir  cinayettir.» Kutsal  topraklara  necis  ayakları  ile  basan  Amerikalıları  öldürmek  mi  cinayet!  Halbuki Nebi  sallahu  aleyhi  ve  sellem  ölümünden  az  önce  şunu  vasiyet  etmişti;  “  Müşrikleri  arap yarımadasından  çıkartın.”  Senin  Şeyhlerin  ise  bunun  tam  aksine  Amerikalıların  Arap yarımadasına  girmesine  dair  fetva  verdiler.  Pardon  rabbani  alimler… Heyet  açıklamalarına  şu  şekilde  devam  etti:  «Bu  bombalama  eylemi  İslam’ın  zorunlu olarak  koruma  altına  aldığı  belli  mukaddeslerine  karşı  bir  saldırıdır.  Masum insanların(Amerikalı  diyemiyorda  insanlar  diyor-  Size  de  Allah’tan  başka  taptıklarınıza  da yazıklar  olsun-)  can,  mal  dokunulmazlığına  ve  güvenliğe,  istikrara  ve  evlerinde  sakin  bir şekilde  yaşayan  insanların  yaşam  teminatına  karşı  bir  saldırıdır.  

Allah’ın  haram  ettiği  şeylere karşı  gelen,  O’nun  kullarına  zulüm  eden,  Müslümanları  ve  onların  arasında  yaşayan  kişileri korkuya  sokanların  işlediği  bu  suç  ne  kötü  ve  iğrenç  bir  suçtur.  Maalesef  böyle  kişilere… Allahu  Teâla  böylelerinden  ve  onları  bu  suça  teşvik  edenlerden  intikam  alsın!  Allahu Teâla’dan  bu  kişilerin  gerçek  yüzlerini  ortaya  çıkarmasını  dileriz.» Ben  senin  rabbani  alimlerine  diyorum  ki;  Tağutlarınıza  kanun  koyma  izni  veren,  onların içki  içmesine  ruhsat  tanıyan  sizler  değil  misiniz?  

Tağutunuz  Fahd  haç  taktı;  “Bu  bir  armadır, haç  değildir”  dediniz.  Sonra  ABD’nin  Cezireye  (Arap  Yarımadasına)  girmesine,  orada kalmasına  ve  Saddam’a  karşı  onun  desteklenmesine  yönelik  fetvalar  verdiniz.  Daha  önce  ise Saddam  ve  ordusunu  tekfir  etmiyordunuz.  Hatta  İran’a  karşı  savaşıyor  diye  onun çığırtkanlığını  yapıp,  alkışlamıştınız  bile.  Daha  sonra  ise;  “Kuveyt’i  işgal  etti”  diyerek  onu  tekfir ettiniz.  “Saddam  tağuttur,  suçludur,  Kuveyt  ile  olan  sınırına  uymadı”  diyerek  kâfirlerin savaşında  onlarla  yardımlaşmanın  caiz  olduğuna  dair  fetvalar  verdiniz.    Sizler  hayâ  perdesini bütünüyle  yırtmış  bulunmaktasınız.  Müslüman  ,  muvahhid  gençlerin  öldürülmesine  izin vererek,  müşrik  hrıstiyan  kâfirleri  sevindiriyorsunuz.  

Riyad’da  meydana  gelen  büyük patlamanın  ardından  dört  muvahhid  gencin  ölümüne  fetva  verdiniz. İşte  senin  rabbani  alimlerinin  gerçek  yüzü  budur.  İlim  talebesiyi  olduğunuzu söylüyorsunuz,  elinizi  vicdanınıza  koyun  ve  söyleyin,  İslam  ümmetinden  değil  bir  alim,  aklı başında  bir  kişi  dahi  bir  müslümanın  bir  kafire  kısas  olarak  öldürüleceğini  söylemiş  midir? Size de  Allah’tan  başka  taptıklarınıza  da  yazıklar  olsun… Senin  rabbani  alimlerinin  marifeti  bunlarla  bitmedi.  Aynı  sihirbaz  İbn  Baz,  İbn  Kesir rahimehullah’ın  Tatarların  Yesak’ına  muhakeme  olanların  küfrüne  dair  naklettiği  icması  için İbn  Kesir  hata  etmiştir  demektedir.  Bunlar  mı  rabbani  alimler  ?  Kralların  çıkarları  için  selef alimlerine  dahi  yalan  icma  nakletti  diyenler  mi?  Size  de  Allah’tan  başka  taptıklarınıza  da yazıklar  olsun.

DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin