en iyi bahis siteleri bahis siteleri casino siteleri kaçak iddaa kaçak iddaa bahis siteleri canlı bahis siteleri bahis siteleri Haci Ahmet Ünlü Müslüman Birinin İmânını Bozan Konulara izmir escort
Advert
Advert
Müslüman Birinin İmânını Bozan Konulara
Haci Ahmet Ünlü

Müslüman Birinin İmânını Bozan Konulara

Hamd Alemlerin Rabbi Olan  ALLAH ’a Mahsustur. O’na hamd eder, O’ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ve amellerimizin kötülüğünden O’na sığınırız. O’nun hidâyete erdirdiğini hiç kimse saptıramaz, saptırdığını ise hiç kimse hidâyete erdiremez. Şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiçbir ilâh yoktur. Ve yine şehâdet ederim ki, Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve Rasûlüdür.
Bilinmelidir ki! Tevhîd inancı üzere îmân etmek, ALLAH Subhânehu ve Teâlâ’nın tüm kullarına emrettiği ilk farzdır. Tüm nebîlerin gönderiliş ve tüm kitâbların da indiriliş gayesi budur. Ancak tevhîd inancı üzere îmân etmek nasıl emredilmişse aynı şekilde bu hal üzere yani dînden çıkaran şeylerin faili olmadan Allâh’a ulaşmak da o şekilde emredilmiştir. Bu sebeble îmân için zarûrî olan şeyleri yerine getirmek ne kadar önemliyse, onu bozacak şeylerden kaçınmak da bir o kadar önemlidir.
 
İslâm Dîni’nden olan şeyleri önemsememek, onlarla alay etmek ve küçümsemek
 
ALLAH size Kitap’ta (Kur’an’da) “Allah’ın âyetlerinin inkâr edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, başka bir söze geçmedikleri müddetçe, onlarla oturmayın, aksi hâlde siz de onlar gibi olursunuz” diye hüküm indirmiştir. Şüphesiz Allah, münafıkların ve kâfirlerin hepsini cehennemde toplayacaktır. 
(NİSA suresi 140. ayet)

İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar var ya; işte onlar cehennemliklerdir. 
(MÂİDE suresi 10. ayet)

ALLAH’u Teâlâ’yı, meleklerini, kitâblarını, rasûllerini, âhiret gününü ve kaderi inkâr etmek, onlara sövmek ve onlarla alay etmek, ALLAH’ın şeriatını küçümsemek, gericilik olarak görmek ve şeriata uyan Müslümanları aşağılamak gibi fiiller öncelikli olarak dâhildir. Allâh’u Teâlâ, şöyle buyurmaktadır: 

“De ki: ALLAH ile O’nun âyetleri ve Rasûlü ile mi alay ediyorsunuz? (Boşuna) Özür dilemeyin. Çünkü siz îmân ettikten sonra tekrar kâfir oldunuz.” 

(Tevbe Suresi Ayet  9/65-66) 

“Bir şey söylemediklerine dair Allâh’a yemin ediyorlar. Hâlbuki o küfür sözünü söylediler ve Müslüman olduktan sonra kâfir oldular.” 

(Tevbe Suresi Ayet  9/74)

Bu sebeble İslâm Dîni’nden olduğu sâbit ve açık itikadî, kavlî ve amelî olan herhangi bir şeyi önemsememek, alay etmek ve küçümsemek küfürdür. Bunun şaka ya da ciddi; az ya da çok inanarak ya da inanmayarak olması arasında bir fark yoktur. Allâh bizleri korusun böyle herhangi bir amelin sâhibi kâfir olur.

 ALLAH ’u Teâlâ’nın indirdiği kanunların yerine geçmek üzere kanunlar koymak ve bu kanunlarla hükmetmek:

ALLAH ’u Teâlâ’nın indirdiği tamâmı hayır ve adalet olan kanunları kaldıranlar yahut bu kanunları beşer kanunlarıyla değiştirerek haramları serbest, farzları ise yasak kılan parlamenterler veyahut beşer kanunlarıyla yöneten başkanlar ve hükmeden hâkimler bu hükme öncelikli olarak dâhildir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır:   

“Her kim Allâh’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kâfirlerin ta kendileridir.”

 (Maide Suresi Ayet  5/44)

“Her kim Allâh’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerin ta kendileridir.” 

(Maide Suresi Ayet 5/45)

“Her kim Allâh’ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fâsıkların ta kendileridir.

 (Maide Suresi Ayet 5/47)

“Onlar, hâlâ câhiliyye devrinin (şirk olan) hükmünü mü istiyorlar? Yakînen bilen bir kavim (topluluk) için Allâh’tan daha güzel hüküm veren kim vardır?

 (Mâide Suresi Ayet 5/50)

Bu sebeble, beşerî kanunlar koymak ve bu lanetli kanunlarla hükmetmek ve yönetmek küfürdür. Allâh bizleri korusun böyle herhangi bir amelin sâhibi kâfir olur. Bunların haram olduklarına inanmak yahut İslâm Şeriatı’nın mükemmelliğini kabul etmek sâhibini kâfir olmaktan kurtarmaz. 

 ALLAH ’u Teâlâ’dan başkasına hâkimiyet yetkisi vermek:

ALLAH’ın indirdiği kanunlarla yönetmeyip Allâh’ın içki, kumar, zina, faiz gibi haramlarını serbest, kadınların şeriata uygun giyinmeleri (hicabı), iyiliği emretme ve kötülüğü kaldırma (emri bil maruf ve neyhi anil münkeri) vazifesi ve had cezâları gibi farzlarını yasak kılan ya da kılacak olan partileri ve parlamenterleri seçmek; onları vekil kılmak öncelikli olarak dâhildir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır: 

“Hüküm vermek yalnızca Allâh’a aittir. O, kendisinden başka hiçbir şeye ibâdet etmemenizi emretmiştir.” 

(Yûsuf Suresi Ayet  12/40)

“O, hükmüne hiçbir kimseyi ortak etmez.” 

(Kehf Suresi Ayet  18/26)

“Yoksa onların birtakım ortakları mı var ki, Allâh’ın izin vermediği şeyleri, dînden kendilerine teşri ettiler? Eğer o (cezâların ertelenmesine dair) fasıl kelimesi olmasaydı, elbette aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz, zâlimler için acı bir azâb vardır.” 

(Şurâ Suresi Ayet  42/21)

“Onlar, Allâh’ı bırakıp haham ve râhiblerini rabbler edindiler ve Meryem oğlu Mesih’i de… Oysa onlar, tek ve bir olan ilâha, Allâh’a ibâdet etmekten başka bir şeyle emrolunmadılar. O’ndan başka ilâh yoktur. O, bunların şirk koştukları şeylerden münezzehtir.

 (Tevbe Suresi Ayet 9/31

Bu sebeble, ALLAH’u Teâlâ’nın indirdiği kanunların haricindekilerle hükmedecek olan bir kimseye ya da herhangi bir kurum veya kuruluşa hâkimiyet yetkisi vermek, Müslümanların hayatlarına ve de ihtilaflarına dair karar vermelerini kabul ederek bunlara itaat etmek, Allâh’u Teâlâ’dan başka rabbler edinip onlara ibâdet etmek olup, kişiyi dînden çıkaran büyük küfürdür. Allâh bizleri korusun böyle herhangi bir amelin sâhibi kâfir olur. Bunları yaparken “daha yararlı olanı seçiyorum” gibi sözde bir iyi niyet içerisinde bulunmak, “hakkımız kaybolmasın” gibi sözde bir özür beyân etmek sâhibini kâfir olmaktan kurtarmaz. 

Ey îmân edenler! Allâh’a ve Rasûlü’ne itaat edin. Ve sizden olan ulu’l-emre de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz Allâh’a ve âhiret gününe gerçekten îmân ediyorsanız onu Allâh’a ve Rasûlü’ne (Kur’ân ve Sünnet’e) götürün; bu hem hayırlı, hem de netice bakımından daha güzeldir.”

 (Nisâ Suresi Ayet 4/59)

“Sana indirilene ve senden önce indirilene gerçekten îmân ettiklerini zannedenleri görmüyor musun? Bunlar, tâğûta muhâkeme olmayı istiyorlar. Oysa onlar onu reddetmekle emrolunmuşlardı. Şeytân da onları uzak bir sapıklıkla sapıttırmak istiyor.” 

(Nisâ Suresi Ayet  4/60)

ALLAH’u Teâlâ’nın indirdiği kanunların haricindekilerle hükmedecek olan bir kimseden yahut kurum ya da kuruluştan ister büyük isterse küçük olduğu düşünülen bir ihtilafın hükmünü istemek ve hakların taksimi için onlara müracaat etmek… kişiyi dînden çıkaran büyük küfürdür. Allâh bizleri korusun böyle herhangi bir amelin sâhibi kâfir olur. Bunları yaparken “kalben istemeden gittim” gibi bir geçersiz niyet içerisinde bulunmak, “başka ne yapalım” gibi sözde bir özür beyân etmek sâhibini kâfir olmaktan kurtarmaz. 

 İslâm’a ve de Müslümanlara karşı, küfre ve de kâfirlere destek olmak

Kâfirleri tekfîr etmemek veya onların küfründe şüphe etmek:   

Hristiyanları ve Yahûdileri, tâğûtları, tâğûtların destekçilerini, demokratları ve laikleri tekfîr etmemek yahut bunların küfründe şüphe etmek öncelikli olarak dâhildir. Çünkü böyle bir şey, küfür hükmünü bildiren şer’î nassları yalanlamak yahut bâtıl bir şekilde te’vîl etmek… suretiyle kabul etmemektir. Zîrâ nassların küfür olarak bildirdiklerine küfür dememek,  kâfir olarak hükmettiklerini kâfir bilmemek, küfrü ve kâfirliği bildiren nassları kabul etmemek demektir. Allâh Subhânehu ve Teâlâ, şöyle buyurmaktadır:

“Bizim âyetlerimizi ancak kâfirler inkâr ederler.”

(Ankebût Suresi Ayet 29/47)

“Allâh’a karşı yalan uyduran veya kendisine geldiğinde hakkı yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Cehennemde kâfirler için kalacak yer mi yok.

 (Ankebût Suresi Ayet 29/68)

Bu sebeble, küfrü açık olan kâfirleri tekfîr etmemek veya onların küfründe şüphe etmek kişiyi dînden çıkaran büyük küfürdür. Allâh bizleri korusun böyle herhangi bir amelin sâhibi kâfir olur. Bunu yaparken “tekfîr safları bölmektir yahut tekfîrin faydası ne?” gibi geçersiz söylemler içerisinde bulunmak, sâhibini kâfir olmaktan kurtarmaz. 

Müslüman bir kimse îmânını bozan ve onu geçersiz kılan şeyleri işlediğinde İslâm Dîni’nden çıkar. İşlenen şeyin itikâdî, sözlü ve fiilî olması arasında hiçbir fark yoktur.

ALLAH Azze ve Celle’den tüm İslâm ehline îmân üzere yaşamayı ve îmân üzere Rabblerine kavuşmalarını niyaz ederim. 

Hamd âlemlerin rabbi olan Allâh’a mahsustur. Salât ve selâm yaratılmışların en hayırlısı Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’in, âlinin ve ashabının üzerine olsun.

 
 
 
DİĞER YAZILAR
Copyright 2019 Sultangaziajans.Com Tüm hakları saklıdır.
Sistem :
Haber Yazılımı
kartal escort escort istanbul
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İstanbullular’ın yarısından çoğu kendini yalnız hissediyor
İstanbullular’ın yarısından çoğu kendini yalnız hissediyor
Trabzonspor Efsanelerinden İmamoğlu’na Tebrik Ziyareti
Trabzonspor Efsanelerinden İmamoğlu’na Tebrik Ziyareti