Şeyh'ul İslam Muhammed Bin Abdulvahhab'ın Akidesi
Haci Ahmet Ünlü

Şeyh'ul İslam Muhammed Bin Abdulvahhab'ın Akidesi

Şeyh'ul islam Muhammed Bin Abdulvahhab'ın  (rahimehullah) dilinden, kendisinin ve ehli sünnet'in akidesi özet 
 
El-Kasım halkı kendisine akidesi hakkında soru sorduğu zaman şöyle dedi:

Allah'ı yanımda bulunan melekleri ve sizi şahit tutarak söylüyorum:

Ben Fırka-i Naciye'nin(kurtulmuş fıkraya), Ehli Sünnet ve'l Cemaat'in itikat ettiği gibi itikat ediyorum.
 
Allah'a, meleklerine, kitaplarına, rasullerine, ölümden sonra dirilmeye, hayrıyla ve şerriyle kadere iman ediyorum.

Allah'a imanın bir gereği olarak O'nun Rasulü'nün diliyle kitabında kendisini vasıflandırdığı sıfatlara tahrife ve tatile sapmadan iman ediyorum.
Allah'ın bir benzerinin olmadığına, O'nun işiten ve gören olduğuna inanıyorum.

O'nun kendisini vasıflandırdığı hiçbir sıfatı inkâr etmiyorum. Kelimeleri yerlerinden kaydırmıyorum. İsimleri ve ayetleri hakkında ilhada sapmıyorum
 
İsim ve sıfatlarının nasıl olduğu konusunda yorum yapmıyor, O'nun sıfatlarını yarattıklarının sıfatlarına benzetmiyorum. Zira Allah Teala'nın bir adaşı, dengi, benzeri yoktur ve yarattıklarıyla kıyas edilemez.
 
Allah kendisini ve başkalarını en iyi bilendir. Sözü en doğru,en güzel olandır. O, hak ehline muhalefet eden tekyif ehli kimselerin yakıştırmalarından kendisini tenzih etmiştir. Sıfatlarını inkâr eden tahrif ve tatil ehli kimselerin yakıştırmalarından da kendisini tenzih etmiştir
 
Yine ben, Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna, Allah katından nazil olduğuna, yaratılmamış olduğuna, Allah'tan başladığına, sonra tekrar O'na döneceğine,Allah Teala'nın hakiki manada sözü olduğuna, Allah'ın onu, elçisi olan peygamberimiz Muhammed'e (saw) indirdiğine inanıyorum.
 
Yine inanıyorum ki, Allah istediğini yapandır. O'nun iradesinden bağımsız olarak hiçbir şey meydana gelmez. Hiçbir şey onun meşietinin dışına çıkamaz. Kainatta O'nun kaderinin dışına çıkabilecek hiçbir varlık yoktur. Bir şey ancak O'nun izniyle meydana gelebilir.
 
Rasulullah'ın haber verdiği her şeye iman ediyorum: Kabir azabına, ruhların bedenlere döndürüleceğine, insanların Allah'ın huzurunda çıplak, yalınayak ve sünnetsiz bir halde duracağına, güneşin insanlara yaklaşacağına, kulların amellerinin mizanlarda tartılacağına iman ediyorum.
 
Artık kimin mizanı ağır gelirse, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin tartısı da hafif gelirse, onlar kendilerine yazık edenlerdir ve cehennemde ebedi kalacaklardır."

Mu'minun Suresi Ayet 102-103
 
Yine defterlerin açılacağına, bazı kimselerin kitabını sağından bazılarının ise solundan alacağına iman ediyorum.

Aynı şekilde Nebimiz'in kıyamet meydanındaki havzına iman ediyorum. Onun suyu sütten daha beyaz, baldan daha tatlıdır.
 
Kapları gökteki yıldızlar adedincedir. Kim ondan bir yudum içerse artık bir daha susamaz. Yine inanıyorum ki, sırat cehennemin kenarına kurulacaktır ve insanlar amelleri ölçüsünde sırattan geçeceklerdir.
 
"Yine onun şefaatine, Onun ilk şefaatçi ve ilk şefaat ettirilen olduğuna iman ediyorum. Onun şefaatini ancak bidat ehli inkâr eder. Yalnız şefaatin, ancak Allah Teala'nın şefaat edecek kimseye izin vermesiyle ve şefaat edilen kimseden de razı olmasıyla bir faydası dokunur.
 
Allah şöyle buyurmaktadır:

"Ancak O'nun razı olduğu kimselere şefaat ederler."
Enbiya Suresi Ayet 28

"Onun izni olmadan, şefaat edecek olan kimdir?"
Bakara Suresi Ayet 255

"Nice melekler vardır, Allah dilediği, razı olduğu kimse için izin vermekdikten sonra şefaatleri bir yarar sağlamaz."
Necm Süresi Ayet 26
 
Evet, Allah Teala ancak tevhidden razı olur ve ancak tevhid ehli için şefaat izni verir. Müşriklere gelince, onların şefaatten nasipleri yoktur.
 
Cennet ve cehennemin yaratılmış olduğuna, ikisinin de şu anda mevcut olduğuna, yok olmayacaklarına, müminlerin kıyamet günü Rablerini tıpkı ayın on dördünde ayı gördükleri gibi gözleriyle göreceklerine, O'nu görmek için itişip kakışmayacaklarına iman ediyorum.
 
Nebi'nin ümmetinin en faziletlisi Ebu Bekr, sonra Ömer, sonra Osman, sonra Ali, sonra cennetle müjdelenen on sahabiden diğerleri, sonra Bedir savaşına katılanlar, sonra Rıdvan Ağacı'nın altında O'na bey'at edenler, sonra diğer sahabilerdir.
 
Rasulullah'ın ashabını dost bilir, onların güzelliklerini söyler, Allah'ın onlardan razı olmasını diler, onlar için Allah'tan bağışlanma talep ederim. Onların kötülüklerini dile getirmem ve onların arasında yaşanan olaylar hakkında ağzımı açmam.
 
Yine her türlü kötülükten uzak olan, müminlerin pak anneleri için de Allah'tan rıza talep ederim.

Velilerin kerametlerini kabul ederim. Şu kadar var ki, onlar Allah'ın hakkı olan hiçbir şeyde hak sahibi değildirler. Allah'ın kâdir olduğu şeyler onlardan talep edilemez.
 
Müslümanlardan hiç kimseyi günahı sebebiyle tekfir etmem ve İslam dairesinin dışına çıkarmam. Cihadın - salih olsun günahkar olsun - her imam ile beraber geçerli olduğuna, cemaatle namazın onların arkasında caiz olduğuna inanırım.
 
Cihad, Allah Teala'nın Muhammed'e (saw) gönderdiği günden itibaren bu ümmetin son ferdi Deccal ile savaşana kadar geçerlidir. Zalimin zulmü ya da adilin adaleti cihadı geçersiz kılmaz.
 
Allah'a karşı bir masiyet emretmedikleri sürece "emirlerimizi" dinlemeyi ve onlara itaat etmeyi vacip görüyorum. Kim hilafet makamına gelirse, kimin etrafında toplanırsa ve razı olursa, ya da kim insanlara üstün gelip halife olursa ona itaat etmek vacip, isyan etmek haram olur.
 
Bidat ehlini terk etmek, tevbe edene kadar onlardan uzak durmak gerektiğine inanırım. Onlar hakkında zahirlerine göre hüküm verir, gizli hallerini Allah'a havale ederim. Yine dindeki her yeniliğin bidat olduğuna itikat ederim."
 
Yine itikat ederim ki, iman dil ile ikrar, azalar ile amel ve kalp ile itikattır. Taatlerle artar, günahlarla azalır. İman yetmiş küsur şubedir. En üstünü Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, en düşüğü ise eziyet veren şeyi yoldan kaldırmaktır.
 
Yine ben iyiliği emretmenin ve kötülükten alıkoymanın vacip olduğuna inanırım. Zira Muhammed'in pak şeriatı bunu vacip kılmıştır.

İşte bu özet bir akidedir. Zihnimin meşgul olmasına rağmen bu akideyi kaleme aldım ki nasıl bir akideye sahip olduğumu öğrenesiniz.

Diğer meselelere gelince, evet ben bir kimsenin La ilahe illallah'ın manasını bilmedikçe İslam'ının tamam olmayacağını söylüyorum. Bana gelen kimselere onun manasını öğretiyorum. Allah'tan başkasına yakınlaşmak için adak adayan kimseyi tekfir ediyorum.
 
Yine bunun için adak kabul eden kimseyi tekfir ediyorum. Allah'tan başkası için hayvan boğazlamak küfürdür. Allah'tan başkası için boğazlanan hayvan da haramdır. Evet, bütün bu iddialar doğrudur. Ben bunları söylüyorum.
 
Bütün bunlar hakkında Allah'ın ve Rasûlü'nün sözlerinden, dört imam gibi ittiba ehli alimlerin kavillerinden delillerim vardır.

Ed-Dureru's-Seniyye fi'l-Ecvibeti'n-Necdiyye, Cilt 1, S.11,12.13.14.15
 
Şeyh'ul islam Muhammed Bin Abdulvahhab'ın dilinden, kendisinin ve ehli sünnet'in akidesi özet olarak budur.
Allah azze ve celle ondan kabul buyursun..
Allahümme Âmin 
 
 
 
 
DİĞER YAZILAR
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Çölleşme 1,5 milyar insanın hayatını doğrudan etkiliyor
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin
Sarı nokta hastalığına iyi gelen 13 besin